Các bạn lớp tôi sau này đều muốn học kinh tế

Tham khảo từ chuyên ngành tại: https://www.tratuchuyennganh.com

Tôi nên mua chút quà gì đó tặng cô ấy

Tham khảo từ chuyên ngành tại: https://www.tratuchuyennganh.com

Những cuốn sách này đều là ông nội tôi để lại cho chúng tôi

Tham khảo từ chuyên ngành tại: https://www.tratuchuyennganh.com