Các bạn lớp tôi sau này đều muốn học kinh tế

Tham khảo từ chuyên ngành tại: https://www.tratuchuyennganh.com

[Học thử]
Các bạn trong lớp tôi

[Học thử]
muốn học kinh tế

[Học thử]
Dịch cả câu nào!

Thực hành thêm với nội dung về Tài chính – Kế toán