Những cuốn sách này đều là ông nội tôi để lại cho chúng tôi

Tham khảo từ chuyên ngành tại: https://www.tratuchuyennganh.com

[Học thử]
Những cuốn sách này

[Học thử]
để lại cho chúng tôi.

[Học thử]
Dịch cả câu nào!

Thực hành thêm với nội dung về Xây dựng