Những cuốn sách này đều là ông nội tôi để lại cho chúng tôi

Tham khảo từ chuyên ngành tại: https://www.tratuchuyennganh.com

Học thử
Những cuốn sách này

Học thử
để lại cho chúng tôi.

Học thử

Thực hành thêm với nội dung về Xây dựng