Sử dụng nhà xưởng đúng mục đích như đã thỏa thuận tại hợp đồng này.

Tham khảo từ chuyên ngành: Nhà xưởng;

Dịch cả câu nào!

Thực hành thêm với nội dung về Xây dựng