Báo cáo nhấn mạnh: Mặc dù liên doanh đã áp dụng nhiều biện pháp tích cực, nhưng Liên doanh vẫn không thể thoát khỏi tình trạng tiếp tục thua lỗ do những khó khăn từ cuộc khủng hoảng khu vực gây ra.

Tham khảo từ chuyên ngành: Áp dụng biện pháp

đã áp dụng nhiều biện pháp tích cực

Liên doanh vẫn không thể thoát khỏi tình trạng tiếp tục thua lỗ

do khó khăn mà cuộc khủng hoảng khu vực gây ra

Thực hành thêm với nội dung về Xây dựng