Báo cáo tình hình quản lý và hoạt động của chung cư hàng tháng, hàng quý, hàng năm cho chủ đầu tư

Tham khảo từ chuyên ngành: Chung cư; Chủ đầu tư

tình hình quản lý và hoạt động của chung cư

Báo cáo cho chủ đầu tư

Dịch cả câu nào!

Thực hành thêm với nội dung về Văn hóa – Đời sống