Báo cáo tình hình quản lý và hoạt động của chung cư hàng tháng, hàng quý, hàng năm cho chủ đầu tư

Tham khảo từ chuyên ngành: Chung cư; Chủ đầu tư

tình hình quản lý và hoạt động của chung cư

Báo cáo cho chủ đầu tư

Thực hành thêm với nội dung về Văn hóa – Đời sống