Câu chuyện đã bắt đầu một cách đơn giản như thế

Tham khảo từ chuyên ngành: Đơn giản

但是我不愿意让有这么好人际关系的人只是埋在厨房里

Tham khảo từ chuyên ngành: 厨房; 人际关系

Mỗi bên chịu trách nhiệm mua bảo hiểm phần tài sản thuộc quyền sở hữu của mình

Tham khảo từ chuyên ngành: Mua bảo hiểm; quyền sở hữu

若乙方单方提前终止合同,预付款将归于甲方

Tham khảo từ chuyên ngành: 终止合同; 预付款