Điều tra sự phân bố đứt gãy, quy mô và mức độ hoạt động trong phạm vi không nhỏ hơn 5km của khu vực công trình

Tham khảo từ chuyên ngành: Đứt gãy;

sự phân bố đứt gãy

quy mô và mức độ hoạt động

phạm vi không nhỏ hơn 5km của khu vực công trình

Thực hành thêm với nội dung về Văn hóa – Đời sống