Nếu bên B không thể hợp tác mà dẫn đến sai sót, chậm trễ hay gây thiệt hại khác, mọi tổn thất bên B phải chấp nhận theo quyết định xử lý của bên A và chịu trách nhiệm bồi thường

Nếu bên B không thể hợp tác mà dẫn đến sai sót, chậm trễ hay gây thiệt hại khác, mọi tổn thất bên B  phải chấp nhận theo quyết định xử lý của bên A và chịu trách nhiệm bồi thường Tham khảo từ chuyên ngành: https://www.tratuchuyennganh.com Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ vừa

Bên A phải tuân thủ và thực hiện các biện pháp an toàn lao động, an toàn vệ sinh do nhà nước Việt Nam ban hành, và quy định vệ sinh an toàn trong xây dựng

Bên A phải tuân thủ và thực hiện các biện pháp an toàn lao động, an toàn vệ sinh do nhà nước Việt Nam ban hành, và quy định vệ sinh an toàn trong xây dựng Tham khảo từ chuyên ngành: https://www.tratuchuyennganh.com Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ vừa  

Tất cả những yêu cầu bồi thường của bên B, chỉ có hiệu lực kể từ sau ngày gửi hàng 11 tháng và phải được thông báo cho bên A bằng văn bản

Dịch tiếng Trung: Tất cả những yêu cầu bồi thường của bên B, chỉ có hiệu lực kể từ sau ngày gửi hàng 11 tháng và phải được thông báo cho bên A bằng văn bản Tham khảo từ chuyên ngành: https://www.tratuchuyennganh.com Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ vừa

Sau khi Nhà thầu cung cấp bảo lãnh thực hiện Hợp đồng, Thỏa thuận này được người đại diện pháp luật của hai bên hoặc người đại diện ủy quyền ký kết và đóng dấu mới có hiệu lực

Sau khi Nhà thầu cung cấp bảo lãnh thực hiện Hợp đồng, Thỏa thuận này được người đại diện pháp luật của hai bên hoặc người đại diện ủy quyền ký kết và đóng dấu mới có hiệu lực Tham khảo từ chuyên ngành: https://www.tratuchuyennganh.com Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ vừa