Trong trường hợp bên A không thực hiện nghĩa vụ thanh toán thì bên B có nghĩa vụ phải thanh toán toàn bộ chi phí liên quan tới cuộc vận tải như qui định trong bản Hợp đồng này

Categories: Cấp độ vừa
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Bài tập

Trong trường hợp bên A không thực hiện nghĩa vụ thanh toán thì bên B có nghĩa vụ phải thanh toán toàn bộ chi phí liên quan tới cuộc vận tải như qui định trong bản Hợp đồng này

  • Bạn làm bài nhé!

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet