Tôn chỉ kinh doanh: Hướng tới thị trường trong và ngoài nước, tích cực thực hiện đổi mới thể chế, đổi mới cơ chế, đổi mới quản lý và đổi mới kỹ thuật…..

Categories: Cấp độ vừa
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Bài tập

Tôn chỉ kinh doanh: Hướng tới thị trường trong và ngoài nước, tích cực thực hiện đổi mới thể chế, đổi mới cơ chế, đổi mới quản lý và đổi mới kỹ thuật…..

  • Bạn làm bài nhé!

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet