Nếu bên A thay đổi kế hoạch dẫn đến Bên B phải bỏ một bộ phận công trình đã hoàn thành hoặc khi các vật liệu đạt tiêu chuẩn đã được đưa đến công trình thì Bên A phải nghiệm thu thực tế và thanh toán theo đơn giá hợp đồng

Categories: Cấp độ vừa
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Bài tập

Nếu bên A thay đổi kế hoạch dẫn đến Bên B phải bỏ một bộ phận công trình đã hoàn thành hoặc khi các vật liệu đạt tiêu chuẩn đã được đưa đến công trình thì Bên A phải nghiệm thu thực tế và thanh toán theo đơn giá hợp đồng

  • Bạn làm bài nhé!

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet