Đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận trong thời gian thi công và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các công trình này (nếu có)

Categories: Cấp độ dễ
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Bài tập

Đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận trong thời gian thi công và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các công trình này (nếu có)

  • Bạn làm bài nhé!

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet