Các quyền và nghĩa vụ khác với tư cách là thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty và/hoặc Luật doanh nghiệp 2005 cùng các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Các quyền và nghĩa vụ khác với tư cách là thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty và/hoặc Luật doanh nghiệp 2005 cùng các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá