Các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với điều kiện thông báo trước cho các Bên còn lại ít nhất 90 ngày bằng văn bản trong trường hợp Bên kia vi phạm các thỏa thuận trong Hợp đồng này

Categories: Cấp độ khó
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Bài tập

Các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với điều kiện thông báo trước cho các Bên còn lại ít nhất 90 ngày bằng văn bản trong trường hợp Bên kia vi phạm các thỏa thuận trong Hợp đồng này.

  • Bạn làm bài nhé!

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet