Vì vậy việc đầu tiên cần nắm bắt ở trường Đại học là tìm kiếm cơ hội tham gia các hoạt động xã hội, chứ không phải chỉ giới hạn ở những gì có trong sách vở

Tham khảo từ chuyên ngành: hoạt động xã hội;

việc đầu tiên cần nắm bắt ở trường Đại học

chỉ giới hạn ở những gì có trong sách vở

Thực hành thêm với nội dung về Tài chính – Kế toán