Chế độ lương và các quyền lợi khác của ông ABC được áp dụng theo quy chế tiền lương và các văn bản quy định liên quan của Công ty

Tham khảo từ chuyên ngành: Chế độ lương; quy chế tiền lương Bài tập thực hành dịch nội dung thực tế về Hợp đồng-XD

甲方保证这是合法存在的法人或其他组织,具有签订和履行本合同所必需的民事权利能力和民事行为能力,能独立承担民事责任,并已取得了签订本合同所需的一切必要的许可、批准、登记及备案

Tham khảo từ chuyên ngành: 履行; 民事权利能力; 民事行为能力; 备案