Bên bảo lãnh cam kết thanh toán cho Bên nhận bảo lãnh số tiền bảo lãnh tối đa trong mọi trường hợp không vượt quá …..

Câu đầy đủ: Bên bảo lãnh cam kết thanh toán cho Bên nhận bảo lãnh số tiền bảo lãnh tối đa trong mọi trường hợp không vượt quá số tiền tại mục 2 Bảo lãnh này sau khi nhận được văn bản yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của Bên nhận bảo lãnh

Trừ trường hợp bất khả kháng hoặc không do lỗi của Bên B, nếu Bên A không thanh toán theo đúng Điều 2 thì Bên A sẽ phải chịu phạt trả tiền chậm số tiền tương đương 0,2% giá trị hợp đồng cho mỗi ngày chậm trễ, nhưng số ngày chậm trễ không được quá 10 ngày

Mức phí dịch vụ vận chuyển có thể sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với thị trường tại thời điểm hàng đến khi có sự biến động về giá các dịch vụ và do có sự thay đổi chính sách về xuất nhập khẩu, cơ quan công quyền sở tại liên quan trực tiếp tới cuộc vận tải

Nếu việc sửa chữa sai sót hoặc hư hỏng trong quá trình thi công hay nghiệm thu bàn giao của Nhà thầu làm ảnh hưởng đến sự vận hành của công trình, Chủ đầu tư có thể yêu cầu tiến hành lại bất cứ cuộc kiểm định nào liên quan đến công trình bao gồm cả các cuộc kiểm định khi hoàn thành và kiểm định sau khi hoàn thành. Toàn bộ chi phí sẽ do Nhà thầu chịu.

Tham khảo từ chuyên ngành: Sai sót; Nhà thầu;

Bằng kinh nghiệm và khả năng của mình, Nhà thầu phải có trách nhiệm xử lý hoàn thành những tồn đọng hay sai sót bằng chi phí của mình vào ngày đã nêu trong biên bản nghiệm thu, bàn giao trong khoảng thời gian hợp lý mà Chủ đầu tư yêu cầu

Tham khảo từ chuyên ngành: Bàn giao; biên bản nghiệm thu