Việc kiểm toán không bao gồm đánh giá sự phù hợp về chính sách kế toán mà ban quản lý lựa chọn và sự hợp lý

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *