Việc đào tạo của nhân viên bên A thực hiện tại hiện trường lắp đặt hoặc nhà máy sản xuất của bên B, nội dung đào tạo bao gồm lĩnh vực kỹ thuật liên quan đến thiết bị trong Hợp đồng

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *