Trước ngày 30 mỗi tháng, bên B dựa vào khối lượng thi công trong tháng làm báo biểu tính toán chi tiết giá trị thực hiện trong tháng đó.

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *