Trước ngày 30 hàng tháng, Bên B dựa vào khối lượng thi công trong tháng theo khối lượng thi công của tháng làm báo biểu tính toán chi tiết giá trị thực hiện được trong tháng đó

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *