Trừ trường hợp bất khả kháng hoặc do lỗi của Bên A, nếu Bên B chậm tiến độ thì Bên B sẽ phải chịu phạt chậm tiến độ số tiền tương đương 0,2% giá trị hợp đồng chưa được thanh toán còn lại cho mỗi ngày chậm trễ, nhưng số ngày chậm trễ không được quá 10 ngày

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *