Trong vòng 05 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết, chủ đầu tư sẽ thanh toán toàn bộ giá trị của Hợp đồng cho nhà thầu

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *