Trong trường hợp giao thiếu hàng, bên A sẽ đối chiếu theo Điều VI của Hợp đồng này để giải quyết bồi thường thiệt hại cho «Người nhận hàng».

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *