Trong trường hợp bên A không thực hiện nghĩa vụ thanh toán thì bên B có nghĩa vụ phải thanh toán toàn bộ chi phí liên quan tới cuộc vận tải như qui định trong bản Hợp đồng này

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *