Trong quá trình triển khai dự án, Công ty phải đảm bảo công tác về môi trường theo các hồ sơ đánh giá tác động môi trường do cơ quan cấp có thẩm quyền phê duyệt

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *