Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính trên cơ sở thực hiện công tác kiểm toán

1. 
[Cấp độ vừa]
đưa ra ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính

2. 
[Cấp độ vừa]
trên cơ sở thực hiện công tác kiểm toán

3. 
[Cấp độ vừa]
Dịch cả câu nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *