Tôn chỉ kinh doanh: Hướng tới thị trường trong và ngoài nước, tích cực thực hiện đổi mới thể chế, đổi mới cơ chế, đổi mới quản lý và đổi mới kỹ thuật, cung cấp dịch vụ hiệu quả và chất lượng cao, cố gắng tạo ra những công trình tốt, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *