Thanh toán cho Bên B toàn bộ giá hợp đồng theo đúng các qui định được thoả thuận trong Hợp đồng này

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *