Tài liệu kỹ thuật cần gấp gửi theo phương thức chuyển phát nhanh, đối với văn bản gửi bưu điện, ngày giao tính theo ngày của dấu bưu điện cộng thêm 4 ngày, trừ tài liệu gửi kèm theo thiết bị

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *