Sử dụng nhà xưởng đúng mục đích như đã thỏa thuận tại hợp đồng này.

Dịch cả câu nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *