Sau thời gian bảo hành nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra, nếu bên A có yêu cầu bên B sẽ cử cán bộ kỹ thuật tới kiểm tra, sửa chữa và bên A có trách nhiệm trả các chi phí phát sinh này

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *