Sau khi Nhà thầu cung cấp bảo lãnh thực hiện Hợp đồng, Thỏa thuận này được người đại diện pháp luật của hai bên hoặc người đại diện ủy quyền ký kết và đóng dấu mới có hiệu lực

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *