– Những tài liệu cấu thành nên hợp đồng là quan hệ thống nhất nhằm giải thích tương hỗ cho nhau, nếu có điểm nào không rõ ràng hoặc không thống nhất thì hai Bên có trách nhiệm trao đổi và thống nhất.

Những tài liệu cấu thành nên hợp đồng

quan hệ thống nhất nhằm giải thích tương hỗ cho nhau

nếu có điểm nào không rõ ràng hoặc không thống nhất

hai Bên có trách nhiệm trao đổi và thống nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *