Nhân viên làm việc của bên B và vợ chồng, con cái không được thực hiện các hoạt động kinh tế như cung ứng thiết bị vật liệu, thầu phụ công trình, dịch vụ lao đông liên quan đến công trình của bên B

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *