Nếu nghiệm thu đạt yêu cầu, bên A sẽ dựa vào số tiền thực tế về tiền công và vật liệu cần sửa chữa để trả cho bên B

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *