Nếu gửi bảo đảm qua bưu điện, vào ngày thứ 4 sau khi gửi văn bản hoặc thông báo nói trên, sẽ coi là ngày tống đạt và ngày nhận được

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *