Nếu chậm trễ quá thời gian quy định thanh toán tại Điều 3 của hợp đồng, bên B được phép ngừng thi công, chờ chủ đầu tư thanh toán, thời gian ngừng thi công sẽ được tính vào tiến độ thực hiện hợp đồng

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *