Nếu bên A thay đổi kế hoạch dẫn đến Bên B phải bỏ một bộ phận công trình đã hoàn thành hoặc khi các vật liệu đạt tiêu chuẩn đã được đưa đến công trình thì Bên A phải nghiệm thu thực tế và thanh toán theo đơn giá hợp đồng

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *