Mỗi bên chịu trách nhiệm mua bảo hiểm phần tài sản thuộc quyền sở hữu của mình

phần tài sản thuộc quyền sở hữu của mình

chịu trách nhiệm mua bảo hiểm tài sản

Dịch cả câu nào!

Bài được Đăng tại: . Bookmark the permalink.

Trả lời