Khi Công ty phân phối cổ tức, thanh toán và thực hiện các hoạt động xác nhận quyền cổ đông cần thiết khác, HĐQT quyết định ngày nào là ngày đăng ký cổ đông, cổ đông trong Sổ đăng ký cổ đông là cổ đông của Công ty khi kết thúc ngày đăng ký cổ đông

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *