Kể từ ngày có hiệu lực, Điều lệ Công ty trở trành văn bản có sự ràng buộc pháp lý về hành vi và tổ chức của Công ty

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *