Định kỳ 05 ngày kiểm tra lại tiến độ thi công có hợp lý không để tiện cho việc chỉnh sửa tiến độ và sắp xếp hợp lý công việc thi công còn lại

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *