Để giúp nhân viên bên A có thể tìm hiểu rõ hơn về thiết kế thiết bị của Hợp đồng và các vấn đề kỹ thuật vận hành, bên B phải bố trí cho nhân viên bên A tham quan các nhà máy sản xuất liên quan

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *