Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty TNHH ABC kèm theo, bao gồm Bảng cân đối tài sản tại ngày 31-12-2009, Bảng lãi lỗ niên độ 2009, Bảng lưu chuyển tiền mặt, Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu cũng như Thuyết minh Báo cáo tài chính

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *