Các văn bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản liên quan đến việc đàm phán, thay đổi của hai bên là các phần cấu thành của Hợp đồng này

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *