Các đội thi công chịu trách nhiệm toàn diện trước chỉ huy trưởng điều hành bằng việc thực hiện hợp đồng nội bộ đã ký kết

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *