Các biên bản cuộc họp này sẽ coi là một phần không thể tách rời của Hợp đồng, có hiệu lực pháp lý như Hợp đồng

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *