Bên B chỉ sử dụng hệ thống chuyển giao công nghệ trong phạm vi khu vực Công ty của bên B

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *